Člen skupiny ENETIQA

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Základní informace

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů.
Je jednou ze čtyř velkých spaloven (Praha, Brno, Plzeň), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Infocedule

TERMIZO je vysoce účinný kogenerační zdroj. Za rok energeticky využije průměrně 96 000 tun odpadů. Z těchto odpadů vyrobí teplo pro cca 13 000 domácností (tzn. cca 650 TJ tepla). Tím dokáže nahradit spálení zhruba 30 milionů m3 zemního plynu. Vlastní turbíny (3,5 MW + 1 MW) vyrobí elektrickou energii pro chod celé technologie spalovny a ještě do veřejné sítě dodají 13 GWh elektřiny, což je roční spotřeba cca 3 000 domácností.

Komunální odpad, který se zpracovává v naší spalovně, obsahuje i látky, které mohou mít nebezpečné vlastnosti. Moderní spalovna zlikviduje tyto nebezpečné složky komunálního odpadu a její technologie je postavena tak, že z původního množství přijatého komunálního odpadu oddělí cca 100 tun toxických kovů ročně. Tyto kovy (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), se v technologii spalovny převedou na stabilní a nerozpustné formy (kovy, oxidy, hydroxidy, sulfidy) a jsou předány na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. Tím se prakticky eliminuje možnost kontaminace podzemní vody pod skládkami, což je alarmující nebezpečí hrozící v budoucnu lokalitám odkládajícím komunální odpad na málo zabezpečené skládky.

Po procesu spalování vzniknou zbytkové popeloviny (cca 1/3 váhy spáleného odpadu, tzn. cca 28 000 tun ročně, objemově je to cca 1/10 z původního objemu), které prošly žárem topeniště (až 1100°C). Tyto popeloviny nemají nebezpečné vlastnosti. Popeloviny tedy lze s výhodou využívat dle podmínek vyhlášky 273/2021 Sb. (např. pro výstavbu pozemních komunikací ve stavbě skládky, hrází, skládkových kazet apod.). Z popelovin se ročně vyseparuje cca 1200 tun železného šrotu pro hutě. Celková míra materiálového využití popelovin na výrobky je cca 97 %.

Budoucnost EU však spočívá v oběhovém hospodářství, které je založené na lepším využívání stále ubývajících zdrojů, a to jak domácnostmi, tak výrobními a průmyslovými podniky. Výrobky, které přestanou fungovat, by podle tohoto principu neměly skončit na skládce. Materiály, z nichž jsou vyrobeny, by měly být do maximální míry využívány dál, buď jako vedlejší produkty či zpětně získané látky.

Spaloven komunálních odpadů je v EU cca 460 s průměrnou kapacitou 180 000 tun ročně  a zpracovávají tedy zhruba 80 mil tun komunálního odpadu (KO).  Energetickým využitím KO produkují  téměř 20 milionů tun popela (cca % ze vstupního KO). Je to jistě i v EU významná komodita a je třeba hledat všechny cesty, jak nastavit trend maximálního materiálového využívání tohoto kvalitního materiálu. 

V EU vyrobí spalovny teplo  pro 11 milionů domácností  a  elektrickou energie pro pohon vlastních strojů a 6 milionů domácností. Jedná se ekologické využití nebezpečného odpadu (takové jsou ve skutečnosti vlastnosti tohoto odpadu) KO s mimořádně efektivní kogenerační technologii s účinnosti až 90%. Navíc KO obsahuje více než 70% uhlíku, který nemá fosilní původ a jeho spalování nepřispívá tedy k oteplování planety. Dále lze materiálové využívat separované kovy (Fe, Al, Cu, Pb, Zn) recyklované z popelu separačními magnetickými a elektromagnetickými postupy. Tak tedy v praxi vypadá optimální varianta oběhového odpadového hospodářství v energetickém využívání KO.

Obtížným odpadem, který opakovaně vzniká činností člověka a může mít i nebezpečné vlastnosti, lze v našem zařízení nahradit neobnovitelné zdroje energií (mazut, zemní plyn) a primární suroviny (stavební hmoty, železná ruda). Je proto zbytečné funkci moderních spaloven démonizovat, neboť patří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí a nejkvalitnější tepelné zdroje. Proto ani nepřekračujeme žádný ohlašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném registru znečištění.

Předmětem podnikání společnosti je:

 • nakládání s odpady
 • výroba tepla
 • výroba elektřiny
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

Efekty moderní spalovny:

 • použití nejmodernější technologie (BAT – Best Available Techniques)
 • bezpečné plnění nejpřísnějších emisí do ovzduší, vody, půdy
 • pevný odpad po spalování neobsahuje toxické organické látky – noPOPs (Persistent Organic Pollutants – perzistentní organické látky) energetické využívání vstupních odpadů přináší významné ekonomické efekty a lze jej materiálově využívat jako stavební výrobek.
 • z popelu lze recyklovat a materiálově využívat železo, dále slitiny hliníku a měďi. Nejvyspělejší recyklační technologie umí získávat i olovo, zinek a sklo
 • odstraňování nebezpečných látek a katalytický rozklad POPs ve spalinách
 • vysoká účinnost kogenerační výroby tepla a elektřiny
 • náhrada primárních surovin – uhlí, mazut, kamenivo, cement, rudy železa a barevných kovů
 • snížení emise skleníkových plynů – CO2, metan
 • komunální odpad obsahuje více než 70% uhlíku, který nemá fosilní původ a jeho spalování tedy nepřispívá tedy k oteplování planety.
 • vyloučení kontaminace podzemní pitné vody, které hrozí při prostém skládkování komunálního odpadu
 • oběhové hospodářství komunálního odpadu nelze realizovat bez spaloven, což dokládá realita vyspělých států v EU (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Belgie, Holandsko, severské státy, Francie, Velká Británie)

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

vvvtmz

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter