Člen skupiny ENETIQA

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Základní informace

Spalovna dokáže energeticky využít širokou škálu odpadů. Odpad, který je do spalovny dovážen svozovými organizacemi, občany nebo firmami, je za úplatu spálen a teplo vzniklé při spalování odpadů je využito k výrobě tepelné a elektrické energie. Vyrobenou energii vykupuje vlastník rozvodných sítí tepla, který ji dále dodává koncovým spotřebitelům – domácnostem a firmám.

Hmotnost dodaných odpadů je stanovována vážením na úředně ověřené váze před příjezdem k místu vykládky. Přejímka odpadu je řízena obsluhou. Po vyložení odpadu je vozidlo zváženo prázdné a na základě rozdílu příjmové a odjezdové váhy je stanovena hmotnost nákladu – odpadu. Na základě toho je vystaven doklad o hmotnosti odpadu – vážní lístek, který obsahuje: datum, hodinu vážení, SPZ vozidla, původce odpadu, kód druhu odpadu, netto váhu a číslo vážního lístku.

Podrobnosti navážení odpadů lze konzultovat s vedoucí příjmu odpadů. Uzavření smlouvy na dodávku odpadu do našeho zařízení je možné dohodnout s obchodně ekonomickým ředitelem.

Helena Müllerová a Lucie Hrušková
vedoucí příjmu odpadu
tel.: + 420 482 428 684
e-mail: 
Ing. Jana Pěničková
obchodně ekonomický ředitel
tel.: + 420 482 428 682
e-mail: 

 

Otevírací doba:

Pracovní doba příjmu odpadu pro zákazníky, kteří platí dodávky odpadů v hotovosti, dále pro nové zákazníky, kteří musí být před první přejímkou odpadů zaevidováni do vážního programu a pro zákazníky, kteří požadují zvláštní likvidaci odpadů (skartaci, likvidaci odpadů pod dohledem státních orgánů) je stanovena na pracovní dny pondělí až pátek:
7.15 – 12.30, 13.00 – 15.30 hod.

V této době je v místnosti příjmu odpadů vždy přítomna vedoucí příjmu odpadů.

Cena a úhrada:

Cenu za likvidaci jednotlivých druhů odpadů naleznete zde. Úhrada je možná v hotovosti, nebo kartou. Pro možnosti platby fakturou je nutné uzavření smlouvy. Pro více informací ohledně smluvních podmínek kontaktujte obchodně ekonomickou ředitelku. Možnost uzavření smlouvy s novým dodavatelem je podmíněno minimálním dovozem odpadu ve výši 100 t ročně. 

Seznam přijímaných odpadů

Spalovna TERMIZO a.s. je určena pro energetické využívání směsného komunálního a jemu podobného živnostenského odpadu podle legislativních pravidel ČR a EU.

Odpad podle jeho druhu a kategorie je povinen zařadit původce odpadu (dodavatel). Případné pochybnosti o vhodnosti či zařazení odpadu je třeba konzultovat s odpovědnými pracovníky společnosti TERMIZO a.s. (vedoucí příjmu odpadů, odpadový hospodář, obchodně ekonomický ředitel) a je třeba přivézt vzorek odpadu. Balíkovaný odpad musí být dodáván tak, aby bylo možno manipulovat s jednotlivými balíky a bylo možné případné vázací pásky či dráty upravit tak, aby do bunkru odpadu byl dopraven odpad nesvázaný, nepáskovaný.

Odpovědní pracovníci společnosti TERMIZO a.s. jsou oprávněni prověřit druh dodávaného odpadu ještě před vykládkou z vozu, nebo i během vykládání. Zjistí-li se, že odpad nesplňuje podmínky stanovené provozním řádem a zákonnými předpisy, odmítne obsluha jeho převzetí. Oprávněně odmítnutý odpad je dodavatel povinen na svůj náklad odvézt ze spalovny. Pokud se zjistí, že dodavatel nevhodný odpad již vyložil do bunkru odpadů, bude mu uložena pokuta. TERMIZO a.s. si vyhrazuje právo odběru vzorku z dovezeného odpadu.

Na základě provozního řádu schváleného Krajským úřadem Libereckého kraje povoleno využívat následující odpady: seznam odpadů.

Z energetického využití jsou vyloučeny následující odpady:

 • nehořlavé látky – zemina, kamení, písek, bahno, struska, škvára, popel, sníh, led, cihly, malta, beton, střešní krytina, stavební suť, sklo, feromagnetické i barevné kovy a předměty z nich, apod.
 • ze zdravotnictví, z veterinární péče a z výzkumu s nimi souvisejícího – lékařské nástroje, části těl, orgány včetně krevních vaků a konzerv, odpor vzbuzující látky, uhynulá zvířata, lidské a zvířecí výkaly apod.
 • ohrožující technologické zařízení spalovny, zdraví osob a životní prostředí – výbušné, s oxidační schopností, vysoce hořlavé (samovznícením), dráždivé, žíravé, toxické, karcinogenní, infekční (na něž jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce), škodlivé zdraví, prach (textilní, dřevní, uhelný, gumový, obilní a jiný prach).
 • odpady z anorganických a organických chemických procesů – tekuté, kašovité a těstovité odpady; odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, oleje a jejich obaly, soli kalících lázní, odpady kapalných paliv apod.
 • kontaminované radionuklidy – jejichž hmotnostní aktivita je vyšší než upravuje platná vyhláška SÚJB.
 • velkoobjemový spalitelný a nespalitelný odpad – který nemůže být z technických důvodů rozdrcen na drtícím zařízení spalovny na maximálně přípustný rozměr, velké kovové předměty (pračky, lednice, sudy, bojlery), rozměrná tělesa.
 • Nebezpečné látky, které mohou odpad znečistit, jsou určeny odpadovým zákonem a pro vizuální kontrolu se jedná zejména o: organické látky, které se často vyznačují intenzivním zápachem či vůní (barvy, oleje, drogistické přípravky, rozpouštědla, lepidla, chemikálie)
 • anorganické látky (azbest-eternit, práškové chemikálie, pigmenty)
 • baterie nebo akumulátory
 • kaly nebo vodné emulze
 • léčiva
 • výbojky a zářivky

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

vvvtmz

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter