Člen skupiny ENETIQA

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Výzkum a vývoj

Spalovna komunálního odpadu TERMIZO a.s. se většinou jako hlavní řešitel aktivně podílí od roku 2004 na projektech s různou tématikou, vždy však související s minimalizací vlivu zařízení na životní prostředí nebo s optimalizací využití vystupujících proudů. Všechny tyto úspěšné projekty souvisí především s kvalitní prací týmu renomovaných výzkumných pracovišť a velké provozní společnosti s jasnou vizí výsledků spolupráce. V následujících několika bodech jsou shrnuty ukončené nebo nově řešené projekty:

 

  1. Získávání solí a kovů z technologických proudů ZEVO (2021-2024) V rámci Termizo vzniká ročně cca 3000 tun popílků, které jsou extrahované pomocí kyselé vody z prvního stupně mokré pračky. V současné době není potenciál této technologie zcela využit a dochází k náročnému čištění kyselého extraktu za vzniku filtračního koláče, který je skladován jako nebezpečný odpad, dalším výstupem je pak vyčištěná voda s vysokou solností. Cílem tohoto projektu je vývoj technologie pro získávání kovů, sádrovce a solí v rámci tohoto procesu, a to ověřením jednotlivých klíčových uzlů
  2. Elektrochemické metody čištění odpadních vod z energetického využití odpadů (2018-2020) Projekt byl zaměřen na vývoj pokročilých elektrochemických metod pro zpracování odpadních vod z energetického využití odpadů (ZEVO) s mokrým čištěním spalin. Aplikace elektrokoagulace umožní pokles produkce nebezpečných odpadů a úsporu použitých chemikálií. Elektrodepozicí může být dosaženo efektivního získání cenných kovů (zejména zinku) z popílků po jejich kyselé extrakci technologickou vodou z čištění spalin. Získávání kovů z pevných zbytků po spalování umožní posunout ZEVO v hierarchii s nakládání odpady o stupeň výš a přispěje k úspoře cenných primárních surovin.
  3. EUREKA DIOXIN (2004 – 2006): První projekt spalovny byl zaměřen na stanovení podrobných technologických postupů a algoritmů řízení provozu technologie katalytické filtrace REMEDIA D/F umístěné poprvé na světě jen v částečně vyčištěných spalinách. Toto umístění má významný ekonomický efekt, protože není nutné spaliny ohřívat, neboť jsou umístěny v místě optimální teploty. 
  4. EUREKA DIOXIN2 (2006 – 2007): Tento projekt byl primárně zaměřen na ověření originální české patentované metody CMD umožňující dehalogenovat perzistentní toxické organické látky (POPs) adsorbované na povrchu pevné fáze (popílku) vystupující z katalytické filtrace REMEDIA D/F v reálných podmínkách provozu spalovny TERMIZO a.s. 
  5. EUREKA BIOFIX (2006 – 2009): V rámci tohoto projektu se úspěšně ověřila možnost využití odpadního oxidu uhličitého z kvalitně vyčištěných spalin v TERMIZO a.s. pro transformaci do rychle rostoucí kultury řas vybraného kmene Chlorella. Byla prokázána i vyšší rychlost produkce těchto řas v porovnání s modelovými plyny obsahujícími čistý CO2, zejména v důsledku nízkého obsahu kyslíku, spotřebovaného na spalování, na rychlost fotosyntézy. Využívají se originální české technologie a aparáty.
  6. EUREKA ALGANOL (2009 – 2012): Nový projekt ALGANOL navazuje na předchozí BIOFIX a věnuje se již výhradně modifikaci způsobu růstu řas tak, aby obsahovaly vysoké obsahy škrobů (nyní již více než 50% sušiny) a lipidů. Potom je zde reálná varianta produkce biopaliv 2. generace (bioetanolu a biodieselu). Využívají se originální české technologie a aparáty a úkol má mimořádnou odbornou odezvu v zahraničí. V roce 2010 byly provedeny experimenty na provozních modulech zařazených přímo do technologie velké farmy skotu na zpracování spalin vystupujících ze spalování bioplynu z fermentace kejdy. Vyprodukované řasy se používají jako cenný krmivový doplněk pro telata. 
  7. MPO TIP NANOFIL (2009 – 2012): Nový projekt NANOFIL navazuje na unikátní zkušenosti českého vynálezce způsobu výroby netkaných nanotextilií (Technická univerzita Liberec), prvního výrobce provozních nanotextilií a strojů pro jejich výrobu (Elmarco Liberec) a významných výrobců provozních filtračních tkanin (Ecotex Vysoké Mýto, Kayser Group Německo). 
  8. MPO TIP (2009 – 2012): Výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i kotlů pro spalování biomasy. Práce jsou zaměřeny na snížení korozivní rychlosti kotlů a ověření nových technologií úprav teplosměnných ploch kotlů spalujících komunální odpad a biomasu. Cílem je prodloužení provozní doby a snížení nákladů na následné opravy tlakových celků kotlů.

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

vvvtmz

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter