Člen skupiny ENETIQA

O nás

Akciová společnost TERMIZO je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci.

Více informací

Popis technologie

Spalovna byla vybudována za účelem energetického využití směsného komunálního odpadu a vybraného odpadu z průmyslu se základní myšlenkou – použít odpad jako palivo a takto získanou tepelnou energii využít.

Zařízení na energetické využití odpadů je spojeno s Teplárnou Liberec energetickým uzlem, což umožňuje využít synergického efektu při odběru např. vody potřebné pro výrobu páry, zemního plynu apod., jakož i při dodávkách energie vyrobené zařízením na energetické využití odpadu do soustavy centrálního rozvodu tepla.

Ve společnosti TERMIZO a.s., která zařízení na energetické využití odpadů provozuje, je zaměstnáno celkem 37 zaměstnanců.

Jedná se o moderní zařízení k energetickému využití odpadů postavené na těchto principech:

  • Komunální odpad, z něhož občané vytřídí recyklovatelné materiály jako papír, sklo a plast je po příchodu do zařízení bez dalších úprav (kromě drcení objemového odpadu jako je nábytek apod.) dávkován do kotle. Z energie vzniklé hořením vyrábí zařízení elektrickou i tepelnou energii,
  • instalovaný proces čištění spalin umožňuje dodržení emisních limitů daných patřičnou směrnicí EU (2000/76/EC) s výraznou rezervou,
  • škodliviny (v podstatě těžké kovy) vycházející z procesu energetického využívání odpadů jsou imobilizovány, tedy zpracovány tak, že nebudou zatěžovat současné a příští generace.

Zařízení na energetické využití odpadů disponuje jednou technologickou linkou s kapacitou 12 tun odpadu za hodinu. Energeticky využívá komunální i živnostenský odpad s charakterem komunálního odpadu.

 

Funkce jednotlivých technologických celků.

 

1. Bunkr odpadu

03

Bunkr slouží k meziskladování odpadu jako technologické zásoby paliva před jeho energetickým využitím. Velkoobjemový odpad je v případě potřeby drcen hydraulickými nůžkami na drobnější strukturu. Využitelná kapacita bunkrů je 3 000 m3 dovezeného směsného odpadu. Jeřábový nakladač odpad v bunkru míchá a průběžně nakládá do násypky kotle.

2. Kotelna (parní kotel na odpad)

07

V kotelně je instalováno spalovací zařízení, které se skládá z roštu, hydraulické stanice a topeniště. Regulace výkonu kotle je automatická a zajišťuje vysokou kvalitu strusky po hoření odpadu, jeho optimální vyhoření a vznik minimálního množství polétavého prachu a popílku.

Kotel je zásobován napájecí vodou, která se přivádí jako demineralizovaná voda z chemické úpravny vod v přilehlé Teplárně. V samotném ohništi dosahuje teplota 950 – 1 100 °C, při níž nastává proces termicko-oxidačního rozkladu odpadu na jednotlivé složky. Vzniklé spaliny jsou při prostupu parním kotlem postupně ochlazovány až na cca 200 °C (výstupní teplota z kotle). Doba setrvání spalin při teplotě 850 °C je dvě sekundy, aby došlo k dokonalému rozložení organických látek.

01 06

Škvára, která na konci roštu končí ve vodní lázni, je kontinuálně vyvážená do bunkru škváry. Tato škvára obsahuje max. 3 váhová % organického uhlíku a je součástí směsi popelovin, které se uplatňují ke stavebním účelům. Úletový popílek, který se ze spalin zachytí v kotli, je periodicky oklepáván za provozu kotle a je dále transportován do sila popílku, z něhož je pak odebírán k účinné fyzikálně-chemické úpravě, při které se odstraní jeho nebezpečné vlastnosti. Ostatní úletový popílek je ze spalin odlučován v elektroodlučovači a je transportován do téhož sila popílku. Dále se provádí jeho účinné fyzikálně-chemické čistění – viz kapitola 5.

3. Využívání tepla

Energie uvolněná při spalování odpadu je ve formě tepla odebírána spalinám a předávána do vodní páry. Vyrobená přehřátá vodní pára (4,3 MPa, 400 °C) je přes protitlakou turbínu dodávána do teplárenské soustavy (0,75 MPa, 230 °C), čímž je umožněna současná výroba elektrické a tepelné energie. V letním období, kdy není dostatečný odběr tepla, se pára využívá více pro výrobu elektřiny v parní kondenzační turbíně. Spaliny se po průchodu kotlem ochladí na cca 200 °C. V kotli může být vyrobeno 43 tun přehřáté vodní páry za hodinu.

08

4. Čištění spalin

Čištění spalin se skládá ze čtyř technologických kroků:

  1. redukce oxidů dusíku (NOx)
  2. zachycení popílku
  3. katalytický rozklad organických látek typu PCDD/F
  4. čištění anorganických složek spalin.

4.1. Redukce oxidů dusíku

Do spalovací komory kotle, kde probíhá selektivní nekatalytická redukce (SNCR), je dávkován 25% roztok čpavkové vody (NH4OH). Redukce oxidů dusíku se uskutečňuje v teplotním rozsahu 850 °C – 950 °C.

4.2. Zachycení popílku

Popílek obsažený ve spalinách se odlučuje po celé trase spalin (kotel, elektroodlučovač) a transportuje se k další úpravě (viz kap. 5.).

4.3. Katalytický rozklad organických látek typu PCDD/F

Redukce obsahu PCDD/f je realizována ve speciálním katalytickém textilním filtru Remedia, který zajišťuje dostatečnou destrukci těchto látek na neškodné složky. Zachytí se na něm zbytkový popílek, který prošel elektrofiltrem. Tento odloučený popílek je zpracováván separátně.

4.4. Čištění anorganických složek spalin

K čištění spalin mokrým chemicko-fyzikálním procesem ve třech stupních slouží pračka spalin.

První stupeň (quench + absorpce anorganických kyselin) – ochladí horké spaliny vstřikováním prací vody na teplotu jejich nasycení (přibližně 65 °C). Spaliny jsou nasycovány vodou, která pohlcuje největší díl anorganických kyselin (HCl, HF ). V tomto stupni čištění se také odloučí těžké kovy (Hg, Cd, Zn, Pb atd.).

Druhý stupeň – absorpce oxidů síry (SO2, SO3) ze spalin. Výplň pračky zajistí intenzivní styk mezi spalinami a změkčenou vodou s regulovaným dávkováním hydroxidu sodného (NaOH). Spaliny směřují zdola nahoru, prochází výplní proti proudu prací vody. Tím dochází k výměně látek a odstranění oxidů síry ze spalin při hodnotě pH cca 6 ve výstupní prací vodě.

Třetí stupeň (odlučování aerosolů)  – spaliny procházejí soustavou Venturiho trysek, kde zkrápěním tlakovou vodou probíhá proces odlučování aerosolů vznikajících při spalování a hlavně při redukčních procesech NOx. Po opuštění třetího stupně čištění jsou spaliny vedeny přes výstupní odlučovač kapek a posléze vystupují do ovzduší speciálně konstruovaným komínem s kontinuálním měřením emisí.

5. Zpracování popelovin

Struska, která se z roštu kotle vynáší do vodní lázně odstruskovače, je kontinuálně vyváděna do bunkru strusky. Na výstupu do bunkru struska prochází kontinuální protiproudou promývkou vodou, která odstraní zbytek rozpuštěných solí.

Surový popílek se odloučí ze spalin a je promýván kyselou vodou tak, aby se odstranily rozpustné soli a extrahovatelné těžké kovy. K čištění se používá pračka spalin, především z jejího prvního stupně. Popílek je dávkován do první ze tří extrakčních nádrží, v nichž je za přidání kyselé prací vody z prvního stupně pračky spalin vyluhován v kyselém prostředí (při pH 3,5) a při zvýšené teplotě (cca 65 °C). Vodní suspenze je odvodněna na vakuovém pásovém filtru. Voda po filtraci je vedena do čistícího procesu úpravny technologických odpadních vod. Odvodněný popílek je promyt vodou a odchází do bunkru na strusku, kde je smíchán se struskou, která vykazuje podobné vlastnosti.

5

Popeloviny, které se shromáždily v bunkru strusky, se ještě dále upravují. Drapákem se popeloviny podávají přes hřebenový rošt, který slouží na oddělení hrubých kovových částí, do násypky a pomocí transportního pásu se přivádějí k magnetickému separátoru. Zde se oddělí od popelovin železný šrot.

 

6. Úprava odpadních vod

Do úpravny přichází kyselá voda z prvního stupně praní spalin, která byla využita pro extrakci kovů při praní popílku. Rovněž se zde čistí voda z druhého stupně praní spalin. Dále je zde zpracovávána voda, která byla shromážděná ve skladovacích nádržích z různých technologických uzlů zařízení na energetické využití odpadů.

02 04

Do úpravny přichází kyselá voda z prvního stupně praní spalin, která byla využita pro extrakci kovů při praní popílku. Rovněž se zde čistí voda z druhého stupně praní spalin. Dále je zde zpracovávána voda, která byla shromážděná ve skladovacích nádržích z různých technologických uzlů zařízení na energetické využití odpadů.

Číslo měsíce

1180 °C

Maximální teplota v kotli, kde se odpadky mění na elektřinu a teplo.

vvvtmz

Klíčové kontakty

Příjem odpadů
tel.: + 420 482 428 684

Velín
tel.: + 420 482 428 694

 

Jak se k nám dostanete?

ter